۱۳۸۶-۱۱-۱۷ | ۱:۱۳ قبل‌ازظهر
i can change

86/11/16

شدیداً احتیاج به جدی بودن دارم.

دوست دارم آدم جدیی باشم.

هر چیزی رو به شوخی نگیرم، الکی نخندم.

دوست دارم کاملاً در حالت بالغ باشم.

دوست دارم احساسات واقعی خودم رو نشون بدم، دوست دارم از ته دل حرف بزنم، دوست دارم خودم باشم.

دوست دارم محترم باشم، دوست دارم جایگاه اجتماعی قابل قبولی داشته باشم.

دوست دارم عادی باشم. دوست دارم هیچ کس به عادی بودنم شک نکنه.

روز شنبه پیش روانپزشک خواهم رفت.

دوست ندارم مثل پدرم آدم مسخره‌ای باشم.

دوست دارم سکوت و آرامش به زندگی‌ام برگرده.

دوست دارم با چشمانی باز به همه چیز نگاه کنم، از زندگی در توهم و زندگی فله‌ای خسته شدم.

من می تونم عوض بشم.