۱۳۸۵-۱۰-۱۱ | ۱۲:۵۲ بعدازظهر
li2
28/9/85
خدمت دارد خيلي آروم و يواش مي‌گذرد
نه تختي آنكارد مي‌كنيم
نه نگهباني مي‌دهيم
حالي به حولي
فرماندهان حسابي تحويلمان مي‌گيرند
از بابت بيرون دلمان به نامزدمان خوش است
و در كل زندگي دارد به خوبي و خوشي اجرا مي‌شود.
..
فقط چندتا عامل كوچك مي‌تواند همه چيز را به تباهي بكشد و اعصاب خوردكني راه بيندازد. اگر سربازي همينجوري بود خوب من كه مرض نداشتم انتقالي بگيرم.
بهتر است براي ليلا يك حلقه‌ي خوشگل بگيرم.
. . . جور ديگر بايد زيست . . .