۱۳۸۶-۰۶-۰۱ | ۱۰:۲۳ قبل‌ازظهر
8/4/86
ساعاتي قبل نام من به عنوان گروهبان‌نگهبان وارد لوحه شد.
به فصل جديد و پرمسئوليت خدمت خوش اومدي.
دارم آهنگ يوناني گوش مي‌دم.
حدود يك ساعت ديگه برنامه سينما داريم.
*
اجازه بدين يه بار كارهاي گروهبان‌نگهبان رو در مراسم صبحگاه مرور كنم.
1- گ.ن احترام مي‌گذارد و بالاي سكو مي‌رود،‌ قاري و دستور‌خوان احترام مي‌گذارند و بالا مي‌آيند.
2- گ.ن: گروهان به جاي خود،‌ ازجلو نظام، خبر دار
3- گ.ن: تلاوتي چند از كلام‌ا.. مجيد
4- گ.ن: دستور
5- گ.ن: به پايداري نظام مقدس جمهوري اسلامي، گروهان تكبير
6- گ.ن به طرف فرمانده عقب‌گرد مي‌كند و احترام گذاشته و دوباره مي‌چرخد و احترام مي‌گذارد.
7- گ.ن پائين مي‌آيد و احترام مي‌گذارد
--------
هميشه از جلوي بقيه ايستادن وحشت داشتم، ‌ولي وقتي با موفقيت انجامش دادم احساس خيلي خوبي نصيبم شده.