۱۳۸۵-۰۱-۲۳ | ۳:۲۲ بعدازظهر
life

It’s not my life

It’s not our life

We are just human

I need talk

I need walk

And I need fuck

Nobody know

دیوانه وار غرق موسیقی

از مسیحیت از اسلام از هر چیزی که همچون افیونی به بشریت تحمیل شود بدم می آید

از عشق های کوچه بازاری که از ضعف انسانها ناشی می شود بدم می آید.