۱۳۸۷-۰۳-۲۷ | ۱۰:۳۲ بعدازظهر
رانگ سیستمز

87/3/28

بارها گفته‌ام که در سیستمی غلط زندگی می کنم.

یک نمونه از سیستم های متفاوتی که در آن زیسته ام، دوران سربازی بود.

پرفورمنس در سیستم سربازی بسیار بالاتر از سیستم فعلی ام بود. به این نکته هم بارها اشاره کرده ام.

خشمگین می شدم، ناراحت می شدم، خسته می شدم، ولی هوشیارتر بودم و فرصت زیادی برای زندگی داشتم.

مثل دخترهایی که منتظر خواستگار مناسبی هستند زندگی می کنم و برنامه ی مشخصی ندارم.