۱۳۸۷-۰۵-۲۷ | ۱:۰۱ قبل‌ازظهر
انتخاب
87/5/14
دوست دارم نوع مشروبم رو خودم انتخاب کنم، همچنین نوع سیگارم رو.
حتی دوست دارم شرتی که خونه می پوشم هم به انتخاب خودم باشه. دوست دارم همه آشغالهای دور و برم رو بریزم روی همدیگه و آتیش بزنم.
آره زندگی یعنی انتخاب نوع سیگار و مشروب توسط خودت.