۱۳۸۵-۱۲-۰۶ | ۱۲:۴۴ بعدازظهر
lili32
5/12/85
كدامين "من"؟
احساسات بچه‌گانه‌اي كه دورم حلقه مي‌زنند و با فشارهاي خود مرا به كام خويش مي‌كشند و والدي كه مدام مرا سرزنش مي‌كند و سركوفت مي‌زند و از بي‌عرضگي‌هايم صحبت مي‌كند.
سيستم والد بالغ كودك را قبول كرده‌ام.
نظراتم در مورد اين سيستم عبارتند از:
به اين‌نتيجه رسيده‌ام كه بالغ درونم توسط كودك آلوده شده.
اطلاعات والد توسط بالغ مردود اعلام شده ولي اطلاعات جديد خاصي وارد آن نشده
از نكات مثبت كودك بايد استفاده كرد، مثل كنجكاوي و حس خواستن
بايد به وضعيت والد رسيدگي كرد
بايد زمان بودن در وضعيت بالغ را افزايش داد
..
هم اكنون خبر بدي به دستمان رسيد:
نامه انتقالي‌مان مشكل دارد و بايد دوباره مرخصي اضطراري بگيرم.