۱۳۸۶-۰۶-۰۱ | ۱۰:۳۸ قبل‌ازظهر
27/5/86
خيلي رفتم تو حس، با مرخصي‌ام موافقت شده، آخرين مرخصي
يه جوري شدم. خيلي رمانتيك، ابي داره مي‌گه:
بگو اي يار بگو
كه دلم تنگ شده
رو زمين جا ندارم
آسمون سنگ شده
بگو از شب كوچه‌ها
پرسه هاي بي هدف
كوچه باغ انتظار
بوي بارون و علف
بگو از كلاغ پير
كه به خونه نرسيد
از بهار قصه‌ها
كه سر شاخه تكيد
بگو از خونه بگو
از گل پونه بگو
از شب شب زده‌ها
كه نمي‌مونه بگو
بگو از محبوبه‌ها
نسترن‌هاي بنفش
سفره‌هاي بي‌ريا
روي سبزه‌زار فرش
بگو اي يار بگو
كه دلم تنگ شده ...
Just linke heaven
فيلمي بود كه لحظاتي پيش ديدم.
يه لحظه دلم خواست شيزوفرني بگيرم
مي‌گه دست خودته كه انتخاب كني:
1- يا الان به آرزوهات رسيدي
2- يا روي صندلي لم دادي و داري خيال بافي مي‌كني
اگه روياهات رو باور كني تمومه، مي‌توني بهترين توهمات رو تجربه كني.