۱۳۸۵-۰۶-۰۵ | ۷:۲۴ بعدازظهر
12
گذشتن از اين مطلب كه من واقعاً‌ وجود دارم كار مشكلي‌ست. شايد به اين صورت كه هستم‌ نباشم ولي به هر حال به عنوان يك شعور وجود دارم.
احساس مي‌كنم پيدا كردن جريان اصلي زندگي برايم سنگين است، منظورم نوار اصلي حركت جهان است. البته مي‌گويند حركت جهان نواري نيست و اگر زمان را كم كنيم مي‌شود حافظه با دستيابي تصادفي.
به هرحال تا 5 دقيقه‌ﯼ ديگر غذا تمام مي‌شود و علي كوچولو مي‌ماند و حوضش.