۱۳۸۵-۱۲-۰۶ | ۱۲:۲۹ بعدازظهر
lili20
13/11/85
سرگرد امروز حرف بدي زد، گفت فقط خانواده شفاعتي و شكوه‌خواه حق تماس با اينجا را دارند و بقيه بايد بيخيال تلفن شوند.
تازه قرار بود ليلا شماره اينجا را به خانواده‌ام بدهد، خيلي بد شد.
تمام اين موارد دارند دست در دست هم مي‌دهند تا با قاطعيت انتقاليم را بگيرم و از اين خراب شده بروم.
امروز برنامه حمام داشتيم كه با خراب شدگي حمام مواجه شديم و ماند براي هفته‌ي بعد.
ديروز ليلا مريض بود، ‌البته طرز برخوردش كه خيلي شاد و پرانرژي به نظر مي‌رسيد.
قرار است استخاره كند ببيند انتقالي من خوب است يا بد. راستش من كه هنوز مردّدم.
هفت ماه و نيم است كه وارد گردان تكاور شده‌ام و دقيقاً ‌همينقدر ديگر بايد اينجا بمانم.
حرف خاصي ندارم.